Absolutismus – Český stát (Jagellonci, Habsburkové, osvícenský absolutismus)


V období absolutismu se v držení otěží na našem území vystřídaly dva panovnické rody – Jagellonci a a Habsburkové. Který rod byl více prospěšný pro naši zemi? Který méně?

dynastie Jagellonců

 • v letech 1471–1526
 • v Evropě se prosazuje absolutismus, u nás naopak centrální moc oslabena – posilují stavy

Vladislav II. Jagellonský

 • r. 1476 ukončen spor mezi Korvínem a Jagellonci
 • r. 1483 II. pražská defenestrace – r. 1485 v Kutné Hoře uzavřen náboženský mír (husité a čeští katolíci)
 • r. 1500 šlechta nechala sepsat Vladislavské zřízení zemské (něco jako ústava) – politické napětí, protože to omezuje pozice královských měst
 • rozpory se šlechtou – národ na 2 strany – stoupenci měst a šlechty
 • r. 1517 kompromis – Svatováclavská smlouva – šlechta může podnikat ve svých poddanských městech (právo trhu a vařit pivo)

Ludvík Jagellonský

 • r. 1526 bitva u Moháče – uherské x turecké vojsko
 • Ludvík se utopil v Dunaji – jeho sestra Anna ještě před smrtí provdána za Ferdinanda Habsburského – Habsburkové uplatňují nárok na český a uherský trůn

dynastie Habsburků

 • od r. 1526
 • konflikty – Habsburkové usilují o absolutismus, ale stavové jsou proti
 • Habsburkům se během 100 let podařilo absolutismus prosadit (a také znovu katolictví)

Ferdinand Habsburský

 • r. 1547 první odboj českých stavů proti habsburské politice
 • počátek úpadku českých měst
 • r. 1556 přišli jezuité

Maxmilián II. (v Čechách I.)

 • velké sympatie k protestantům
 • r. 1575 Česká konfese– ústní povolení vyznání víry nekatolíků, text zakázal vytisknout

Rudolf II.

 • r. 1583 přesídlil do Prahy
 • měl také sympatie k protestantům
 • nesnášel svého bratra Matyáše
 • r. 1608 Matyáš + stavy x Rudolf – liběnský mír – Rudolf musel předat vládu v Rakousku, Uhrách a na Moravě Matyášovi
 • r. 1609 Rudolfův majestát – písemné potvrzení České konfese (rovnoprávnost nekatolíků i pro poddané)

u nás osvícenský absolutismus

Marie Terezie

 • po smrti císaře Karla VI. podle pragmatické sankce z r. 1713 dosedla na habsburský trůn
 • císařovnou nebyla, císař byl její manžel František Štěpán Lotrinský
 • r. 1740 první česká habsburská panovnice (23 let)
 • r. 1740 korunována na arcivévodkyni rakouskou, r. 1741 na královna uherskou a r. 1742 na královnu českou
 • vzorná a přísná výchova – 16 dětí
 • po její smrti konec 250leté panování Habsburků v Čechách – vznik nové linie habsbursko-lotrinské

r. 1740 – 1748 války o dědictví rakouské (Rakousko x Prusko – války slezské):

 • 1. válka slezská – Rakousko poraženo u Molvic, dobyta Praha, za souhlasu českých stavů prohlášen r. 1741 za české krále Karel III. (zeť Josefa I.)
  • tím způsobena nedůvěra Marie Terezie k českým stavům
  • r. 1742 bitva u Chotusic – berlínský mír – ztráta téměř celého Slezska
  • r. 1743 obnovena panovnická moc Marie Terezie v Čechách
 • 2. válka slezská (1744-1745) – drážďanský mír 1745, potvrzená pruská nadvláda v Slezsku
 • r. 1748 mír v Cáchách = konec války o dědictví rakouské (ztráta italských provincií, ale uznána pragmatická sankce)
 • 3. slezská válka – definitivní rozhodnutí o Slezsku – 1763 mír v Paříži – potvrzen předchozí stav, definitivní ztráta lidnatého, hospodářsky vyspělého (uhlí) Slezska

r. 1778 – 1779 válka o dědictví bavorské (tzv. bramborová válka)

 • po válce výstavba pevností Terezín a Josefov
 • osvícenské reformy Marie Terezie

Josef II.

 • syn Marie Terezie
 • dovršení osvícenských reforem
 • další rozvoj kultury a vzdělanosti
 • r. 1750 zrušení mnoha klášterů (využity jako nemocnice či kasárny, ponechány jen ty, které sloužily k výchově, vzdělávání či k zemědělství), zavřeno mnoho kostelů, r. 1786 zbořena Betlémská kaple
 • dva velké patenty z r. 1781:
  • toleranční patent – o náboženské svobodě, povolena nekatolická vyznání, konec rekatolizace
  • patent o zrušení nevolnictví – osobně svobodní lidé (robota zachována)
 • r. 1789 berní a urbariální patent – robota nahrazena peněžitou dávkou, ale Josef II. umírá a jeho nástupce Leopold II. patent záhy ruší

 Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.