Orientální státy – Úvod


Chystáte se studovat starší dějiny? Na Dějepisně.cz najdete průřez dějin od nejstarších až po současné. V tomto příspěvku se zaměříme na orientální státy, které měly vliv na formování dalších dějin v Evropě.

ORIENTÁLNÍ STÁTY

 • období vzniku a vývoje prvních států

2 typy států

1. staroorientální

 • vznikaly od pol. 4. tis. př .n. l. převážně v povodí řek na východ od Středozem.moře
 • povodí Eufratu a Tigridu = Mezopotámie
 • povodí Indu = Indie
 • povodí Nilu = Egypt
 • povodí Chuang-Che = Čína

 2. antické (klasické) 

 • vznikaly od pol.1.tis.př.n.l. zvláště v oblasti Středozem.moře; vyspělejší
 • Řecko
 • Řím

Státy vznikaly dlouho a postupně; dlouho přetrvávají rodové a kmenové vazby

Předpoklady vzniku starověké civilizace

 • usedlý způsob života, zemědělská výroba
 • vliv metalurgie na hospodářský rozvoj lidstva – železo
 • vznik městských států se zemědělským okolím
 • upevňování moci bohatých za pomoci náboženství, vojska, soudních zákonů à vznik vrstvy privilegovaných (kněží, voj. náčelníci, panovník)

STAROORIENTÁLNÍ STÁTY

 • Orient = východ; státy ležící na straně, kde vychází Slunce
 • období vrcholného vývoje neolitických a chalkolitických kultur
 • postupný rozpad rodové společnosti (majetkové nerovnosti)
 • vývoj od měst a městských států k centralizované říši

příčiny vzniku státu

 • potřeba řídit a organizovat výrobní zemědělskou činnost a obchod
 • potřeba usměrňovat zájmy různých vrstev obyvatelstva
 • obrana před nepřáteli

funkce státu 

 •   hospodářsko-organizační, politická, vojenská, kulturní
 •   řídící, kontrolní, donucovací instituce a úřednický aparát

despocie

 • = neomezená moc panovníka
 • nejvyšší moc zákonodárná, soudní a výkonná
 • svrchované postavení posíleno náboženstvím (božský původ)
 • určoval práva a povinnosti všem vrstvám
 • centrálně řízená administrativa – potřeba písma

znaky staroorientálních států

 • převaha říčních států, první státy vznikají v oblastech s příznivými přírodními podmínkami (teplo, dostatek vláhy)
 • tzv. asijský způsob výroby
 • přetrvává občinová držba půdy (symbolickým vlastníkem panovník; skutečným držitelem vesnická občina = řemeslníci + zemědělci)
 • převažuje zemědělský charakter výroby = zemědělství je základním zdrojem obživy
 • zavlažovací zemědělství = složitá zavlažovací a ochranná zařízení – hráze
 • metalurgie: cín – bronz, měď

1) otrokářské státy:

 • panovník, kněží, úředníci, vojáci, řemeslníci + zemědělci, otroci
 • patriarchální typ otroctví = otrok je pomocník rodiny, jejíž členové (i hlava rodiny = patriarcha) také pracují

2) teokratické státy:

 • řec. theo = bůh, kratios = vládnout
 • položili základy kultury a vzdělanosti


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.