Orientální státy – Mezopotámie


Víte, jaké jsou typické znaky jednoho z orientálních států – Mezopotámie? Na jakých pravidlech fungovala lidská společnost, která žila v tehdejší oblasti? Poučte se v novém studijním materiálu o Mezopotámii.

 • řec. mezos = uprostřed, potamos = řeka (Meziříčí)
 • počátky osídlení v 6.stol. př. n. l.
 • starověký Přední východ
 • území v povodí středního a dolního toku řek Eufrat a Tigris
 • převaha suchého a teplého počasí s nepravidelnými jarními dešti a záplavami
 • nebezpečí útoku horských kmenů ze S, SZ a kočovníků z pouští a stepí ze Z, JZ

1. Sumerské období (3 000 – 2 350 př. n. l.)

 • = raně dynastické období
 • jižní Mezopotámie
 • Sumerové položili základ civilizace, do této oblasti přišli poč. 4. tis. př. n. l. neznámo odkud (snad ze SV)
 • centrem státu město s chrámem (= centrum náboženského, politického a hospodářského života; kněz je správce chrámu i organizátor hospodářství – chrámové hospodářství) a palácem
 • zpočátku primitivní demokracie = společné rozhodování na shromáždění lidu, úředníků a kněze
 • pak theokracie – vláda chrámového kněžstva
 • vystřídána světskou mocí – panovník (zástupce boha na zemi)
 • palác – pevnost s hradbami, sídlo vládce – palácové hospodářství
 • válečné soupeření městských států o hegemonii à vznik monarchie
 • obchodní styky městských států s Přední Asií a Indií

Nejstarší městské státy:

 • Eridu, Uruk (rodiště Gilgameše), Ur (standarta z Uru), Lagaš (supí stéla), Kiš

Znaky období:

 • vynález kola – stavba vozu (dopravní prostředek i součást voj. techniky), využití tažných zvířat
 • pokrok v metalurgii – převaha bronzových nástrojů
 • budování kanálů k zavlažování zemědělské půdy, dopravních spojů
 • chrámy – vysoké na vysokých terasách
 • zikkuraty – stupňovité věže, nahoře svatyně
 • reliéfní cihly – vypalované a glazované
 • města s pravidelnou sítí ulic a hradbami
 • v Uruku – atriový typ domku = čtvercová zahrada, kolem ní místnosti
 • od poč. 3. tis. př. n. l. – klínové písmo – vodorovné řádky, na vlhké hliněné destičce
 • krátké čáry tvaru klínu vytvořené seříznutým rákosovým stéblem (rydlem) do tvaru ▲
 • r.1802 rozluštěno něm. profesorem G. F. Grotefendem
 • vytvořena šedesátková soustava
 • základy geometrie – objemy, povrchy těles à při výkopu zeminy (stavba kanálů)
 • vytvořeny délkové a objemové jednotky
 • řešení rovnic a slovních úloh , mocniny, odmocniny
 • vytvořen kalendář (rok = 12 měsíců, měsíc = 7denní týdny, den + noc = 24hod.) à potřeba předem určovat dobu záplav
 • polytheismus

2. Akkadská říše (2 350 – 2 200 př. n. l.)

 • první centralizovaný stát
 • pronikání semitských kmenů – ovládli sumerskou civilizaci (zřízeni místodržitelé a voj.posádka)
 • sjednotil – vládce Sargon I.
 • r.2200 př. n. l. – 100letá nadvláda Gutejců (kmen z íránského pohoří Zargos)
 • po jejich vyhnání – krátké období sumerské renesance – nadvláda města Uru
 • pronikání semitských Amoritů (3./2. tis. př. n. l.) – ukončili moc urských vládců

3. Asýrie (od 3 000 – 612 př. n. l.)

 • severní Mezopotámie
 • 8. stol. př. n. l. mohutná říše (ovládla i Egypt)
 • centrum město Ninive
 • Epos o Gilgamešovi – původně sumerský, známý v akkadské verzi zachované v Ninive
 • 7. stol. př. n. l. rozpad říše
 • soupeř okolních států – Babylonie, Egypt, Chetité, Féničané

Staroasyrská říše (2 000 – 1 750 př. n. l.)

 • původně městský stát AŠŠUR – hospodářský rozkvět
 • důležitá obchodní křižovatka
 • Šamša Adád I. – dobyl S Babylonii, pak úpadek
 • za Chamurapiho nadvláda Babylonie
 • r.1650 př.n.l. pronikání Churritů – vytvořili mocný stát Mitanni (sahal do V Sýrie, J Arménie; rozvrácen Chetity)

Středoasyrská říše (1 350 – 1 078 př. n. l.)

 • znovusjednocení, dobytí Babylonie
 • dočasné oslabení
 • Tiglatpilesar I. – rozkvět, obnovil kontrolu nad obchodními cestami, dobyl některá fénická města

Novoasyrská říše (911 – 612 př. n. l.)

 • nejmocnější centralizované říše Předního východu
 • první systematicky cvičená profesionální armáda = královský pluk (kopí, šípy, těžké vozy…)
 • Aššurbanipal II. – dobyl fénická města, krutý, potlačil babylonské povstání, neudržel Egypt
 • 612 př. n. l. dobytí Ninive Babyloňany, Peršany a Médy à zánik Novoasyrské říše

4. Babylonie (2 000 – 539 př. n. l.)

 • nový centralizovaný stát, vznikl po zániku Akkadské říše

Starobabylonská říše (asi 1900 – 1600 př. n. l.)

 • jižní Mezopotámie
 • 1800 př. n. l. v popředí Babylonie – král Chammurapi = zakladatel říše (ovládl dolní Mezopotámii, území středního Eufratu, asijská města na stř. Tigridu)
 • země rozdělena na oblasti a okresy se správci
 • zvětšení orné půdy à vyšší výnosy
 • ovládnutí obou toků po celé délce
 • dálkový obchod
 • rozvoj řemesel – dokonalejší nářadí, umělecké předměty z Au, Ag
 • pevný stát řízený podle zákonů – Chammurapiho zákoník = jeden z prvních v dějinách lidstva, obsahuje ustanovení v oblasti trestního práva, majetkových otázkách, rodinných, dědických atd.
 • 1597 př. n. l. říše dobyta a vypleněna Chetity

3 skupiny obyvatel s odlišným právním postavením:

 1. awilum = nejbohatší, svobodní, plnoprávní, privilegovaní občané (vlastníci pozemků a otroků)
 2. muškénum = nižší vrstva, svobodní, závislí na privilegovaných – řemeslníci, zemědělci
 3. otroci (wardum) = nejnižší vrstva, nesvobodní, bezprávní služebníci, mohli se kupovat, dědit

Středobabylonská říše (asi 1500 – 1200 př. n. l.)

 • po zániku Starobabylonské říše území ovládnuto dynastií Kassitů (přistěhovalci z pohoří Zargos)
 • přijali akkadštinu i babylonské kulturní tradice
 • obchod a mírové vztahy s Egyptem, Chetity
 • 1235 pád kassitské dynastie – Babylon byl dobyt Asyřany

Novobabylonská = chaldejská říše (625 – 539 př .n. l.)

 • 625 př. n. l. vyhnáni Asyřané králem chaldejského původu
 • Nabukadnezar II. – období rozmachu říše – rozmach hl. m. Babylónu
 • 578 př. n. l. dobyl Jeruzalém, dovlekl tisíce izraelských obyvatel = babylonské zajetí
 • 539 př. n. l. říše dobyta a ovládnuta perským králem Kýrosem II.
 • zikkuraty ( = pnoucí se do výšky): Babylonská věž (za Nabukadnezara II.; 90 m vysoká, plocha 90×90 m)
 • div světa: visuté zahrady Semiramidiny

 Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.