Počátky feudalismu u nás – Rané české dějiny


Prostudujte si rané dějiny naší země díky novým studijním materiálům, které jsme pro vás zpracovali do přehledného krátkého článku.

SÁMOVA  ŘÍŠE (623 – 658)

 • Slované se střetli s Avary
 • r. 623 vznik prvního slovanského státního útvaru – na obranu proti Avarům
 • v čele franský kupec Sámo
 • vojenský kmenový svaz, centrum bylo na dolním toku řeky Moravy
 • společenské uspořádání = vojenská demokracie – Sámo se obklopil skupinou velmožů
 • poloha: Morava, Z Slovensko, Čechy, oblast horního toku Odry a Visly
 • r. 631–bitva u Vogastisburgu (pravděpodobně Z Čechy) s franským králem Dagobertem I.
 • r. 658 po Sámově smrti se říše rozpadla na drobná knížectví, 150 let nejsou o území žádné zprávy
 • mezerovité zprávy podává Fredegarova kronika

VELKOMORAVSKÁ  ŘÍŠE (833 – 908)

 • nejvýznamnější předpřemyslovské dějiny
 • Přemyslovský stát je dědicem odkazu Velké Moravy
 • poloha: Dolnomoravský úval, Nitransko, Čechy, Vislansko, Slovensko (část), Balaton (část Maďarska)
 • základ tvoří 2 knížectví:
  • moravské (Mojmírovci)
  • nitranské (kníže Pribina)
 • podmínky vhodné pro zemědělství; obchody s franskou a byzantskou říší

dynastie Mojmírovců

Mojmír I.

 •  r. 831 přijal křest v bavorském Pasově
 • mírové vztahy s Franky
 • r. 833 konflikt s nitranským knížetem Pribinou → připojeno území Nitry, Pribina ve vyhnanství

Rastislav

 • synovec Mojmírův
 • rozhodl se přijmout křesťanství pro celý národ → r. 861 žádost do Říma – nepochodil
 • r. 862 žádost na byzantského císaře Michala III. o křesťanskou misii
 • r. 863 příchod Konstantina a Metoděje (bratři ze Soluně) na Velkou Moravu
  • přínos: staroslověnština, hlaholice, přeložení části Bible (NZ)

Svatopluk

 • synovec Rastislavův
 • vrchol Velké Moravy
 • úsilí o oporu u římského papeže – příklon k latinské liturgii – r. 885 po Metodějově smrti vyhnal jeho žáky, zákaz slovanských obřadů

Mojmír II.

 • úpadek země, neshody
 • r. 895  se Češi od Velké Moravy odtrhli
 • počátek 10. století – vpády Maďarů → r. 906 zánik Velkomoravské říše a rozpad na menší celky

RANÝ  PŘEMYSLOVSKÝ  STÁT

 • české kmeny: záp. Lučané, stř. Čechové (Přemyslovci), vých. Charváti (Slavníkovci)
 • Přemyslovci budovali svůj vliv kolem Prahy, Slavníkovci kolem Libice

dynastie Přemyslovců

Bořivoj

 • manželka Ludmila; založil Levý Hradec
 • první zmínky z r. 872 ve franckých pramenech o knížeti Bořivojovi – 1. doložený přemyslovec
 • 883 – 885 Bořivoj pokřtěn Metodějem (snad po nátlakem Svatopluka)

synové:

 • Spytihněv I.
  • r. 895 – české kmeny vedeny Spytihněvem se v Řezně poddaly králi Arnulfovi – začalo odtrhávání Čechů od Moravy
 • Vratislav I.
  • – r. 921 zavražděna kněžna Ludmila (snachou Drahomírou; díky mučednické smrti prohlášena za svatou)

Vratislavovi synové:

 • sv. Václav – boj křesťanství s pohanstvím; symbol české státnosti, zabit bratrem Boleslavem 28. 9. 935 v Staré Boleslavi (nesouhlasil s podřízeností Čech Německu)
 • Boleslav I. Ukrutný – dlouhodobý konflikt s německým králem Otou I. – ale r. 955 jako spojenci v bitvě na Lechu proti Maďarům
  • hospodářský rozkvět země; ražba stříbrného denáru
 • Boleslav II. – dokončil sjednocování země
  • r. 973 biskupství v Praze (saský biskup Dětmar, pak r. 982 Vojtěch)
  •  r. 995 vyvraždění Slavníkovců → nadvláda Přemyslovců v Čechách
  • r. 997 zabit sv. Vojtěch pruskými pohany

Boleslavovi synové: 

 • Boleslav III., Jaromír, Oldřich (+ Božena)

Břetislav I.  

 • syn Oldřicha a Boženy, schopný vládce a udatný bojovník (český „Achilles“)
 • jeho žena Jitka (unesená dcera významného bavorského šlechtice)
 • r. 1039 vpád do Polska; převezení ostatků sv. Vojtěcha do Prahy
 • Břetislavova dekreta – nejstarší soubor zákonů
 • r. 1054 ustanovil seniorát (vláda vždy nejstaršího z rodu v přímé linii)
 • r. 1055 umírá

Vratislav II.

 • 1. český král
 • spojenec s císařem Jindřichem IV: – v boji o investituru – r. 1085 královský titul (ale jen pro sebe)
 • vznikl Kodex Vyšehradský
 • r. 1063 moravské biskupství (Olomouc)

Vladislav II.

 • 2. český král
 • účast ve 2. křížové výpravě
 • za slib pomoci německému císaři Fridrichu I. Barbarossovi při dobývání Milána udělen r. 1158 královský titul (jen pro něj!)
 • stavba 2. nejstaršího mostu ve střední Evropě, Juditin most přes Vltavu
 • r. 1182 moravské markrabství odtrženo od Čech – markrabě Konrád II. Ota

 Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.