Počátky feudalismu v Evropě


Raný středověk představuje období mnoha změn. Rozvíjí se nové říše, myšlenky, kultury. Naučte se počátky feudalismu pomocí našeho článku, ve kterém se dozvíte všechny nejdůležitější informace z této doby.

STŘEDOVĚK

= od pádu západořímské říše r. 476 do konce 15. století (objevení Ameriky r.1492, dobytí Cařihradu r. 1453, knihtisk r. 1450, vystoupení M. Luthera r. 1517) – resp. do pol. 17. stol., kdy doba od konce 15. stol. do pol. 17. stol. je považována za pozdní středověk nebo za přechod od středověku k novověku

 • civilizační zlom v Evropě
 • posun centra dějin ze Středomoří do západní a střední Evropy (+ Skandinávie a ruská oblast)
 • vznik středověké kultury a civilizace = antické dědictví a kultura (zvl.křesťanství) + prvky civilizace tzv.barbarských národů, židovsko-křesťanská kultura + kultura germánská, slovanská, arabská

3 centra:

 1. latinská západní kultura (germánské, románské národy + Z Slované; latina)
 2. byzantsko–slovanská kultura (Balkán, Malá Asie, V Evropa; řečtina, staroslověnština)
 3. islámská arabská kultura (Přední Asie, S Afrika, části Pyrenejí a dnešní Francie; arabština)
 • vývoj těchto center sice oddělený, ale obchodní styky, vcelku společné znaky = universalismus, nepřímý styk s východními asijskými kulturami zprostředkovaný arabskými obchodníky

RANÝ STŘEDOVĚK

 • šíření křesťanství v Evropě
 • románská kultura
 • narůstání majetkových rozdílů
 • rozdílné spol. poměry v různých částech Evropy
 • rozpad rodového zřízení, vznik samostatných feudálních států

FEUDALISMUS

 • feudum = léno (půda, úřad apod.)
 • počátky vzniku na přelomu 2. a 3. století
 • nízká produktivita
 • lenní systém – majitel půdy (= lenní pán) propůjčuje půdu nájemci (= vazalovi), ten odvádí lennímu pánovi rentu; vlastníkem veškeré půdy je král → mnohovrstevnatý vztah

léno:     

 • a) beneficium – po smrti vazala přechází zpět na majitele, později dědičné
 • b) precarium – propůjčeno na dobu určitou
 • c) aot – držení půdy bez lenních závazků
 •  typy půd: dominikální (vrchnosti), rustikální (rolníků) a marka (společná pro šlechtu a poddané – lesy, pastviny)
 • typy renty:v naturáliích, v úkonech (pomoc při stavbě hradu, hradeb, vojsko), peněžní

BARBARSKÉ STÁTY

 • barbaros = národy, kterým Řekové a Římané nerozuměli (Slované a Germáni)
 • vznik v 5 – 6. století – první státní útvary
 • žijí převážně válkou
 • proměnlivost hranic
 • národnostně smíšené státy
 • vládnou dědičné dynastie – tzv. z vůle boží

ARABSKÁ ŘÍŠE

 • šíření nového náboženství – islám (Alláh, Korán)
 • na J první arabský stát, na S kočovníci – obchod, beduíni
 • nejvlivnější kmen v Mekce – Kurajšovci – Mohamed – Allháhův prorok
 • 630 dobytí Mekky – Mohamed buduje nový stát – skutečný zakladatel je Oman, dalším vládcem je Osman
 • rozdělení na : šíité a sunnité
 • dynastie Abbásovci – v čele státu emír, vezír, sídlo je Bagdád
 • koncem 10. stol. se arabská říše rozpadá na několik emirátů

FRANSKÁ ŘÍŠE (482 – 843)

 • 1. stol. pronikání Franků do Evropy

dynastie Merovejců 

 • král Chlodovík I.
  • zakladatel říše, sjednotitel Franků, ovládl Galii, přijal křesťanství
  • podařilo se mu ovládnout částečně Francii, Bretaň, Německo
 • nástupci získali ještě Burgundsko a Gdaňsko
 • po Chlodovíkově smrti, říše rozdělena na: Austrasie (Remeš), Neustrie (Paříž), Burgundsko (Orleáns) a Aquitánie
 • poč. 7. stol. král Dagobert (r. 631 poražen Sámem u Vogastiburgu)
  • vznik Sálského zákoníku – ruší krevní mstu
  • růst moci správců dvora – majordomové – postupně omezována moc krále
   • austrasijský majordom Pipin II. – sjednotil Franky a pronikl do S Itálie
 • Karel Martel – zakladatel dynastie Karlovců – r. 732 bitva u Poitiers (zastavení Arabů)

dynastie Karlovců:

 • Karel I. Veliký: nejvýznamnější panovník, ovládl Sasko, Bavorsko, Itálii a Pyreneje
  • přinutil Čechy k tributu (= mírová daň)
  • vojenské jednotky = marky
  • rozvoj umění a vzdělanosti –„karolinská renesance
  • r. 800 Karel I. Veliký korunován na císaře
  • r. 843 Verdunská smlouva = smlouva o rozdělení franské říše na východo – a západořímskou (za Chlodvíka Pobožného)

BYZANTSKÁ ŘÍŠE (395 – 1453)

 • vznik v r. 395 z východní části říše římské
 • název pochází z 12. stol. – podle bývalé řecké kolonie Byzantion (přebudována na Konstantinopol)
 • jednotící prvek – křesťanství
 • jazyk – řečtina
 • císař Justinián I.- rozkvět říše
  • césaropapismus = neomezená vláda císaře – je i hlavou církve
 • v 7. – 11. stol. období krize a úpadku – ztráta dobytých území v Itálii
 • útoky Slovanů, Avarů
 • ikonoklasmus – obrazoborecké hnutí
 • vláda makedonské dynastie – zrychlení feudalizace
 • r. 863 křesťanství přichází na Velkou Moravu
 • r. 1071 podlehli Turkům – ztráta Malé Asie

POLSKO

 • 2 knížectví:
  1. knížectví Vislanů (okolí Krakova)
  2. knížectví Polanů (okolí Hvězdna)

DYNASTIE PIASTOVCŮ:

Měšek I.

 • první historický doložený polský panovník
 • přijal křest, nejkřesťanštější národ
 • vzal si českou přemyslovskou princeznu Doubravku – syn nejvýznamnější panovník v Polsku Boleslav Chrabrý

Boleslav I. Chrabrý 

 • polopřemyslovec, upevnění vztahu Češi – Poláci
 • nechal sv. Vojtěcha pohřbít v Hvězdně
 • r. 1000 vyhlášeno arcibiskupství v Hvězdně
 • chvíli je i českým vladařem – Polsko – české soustátí
 • roku 1024/25 korunován králem

MAĎARSKO

 • počátkem 10. stol. vtrhli do Evropy ugrofinští kočovníci
 • r. 955 bitva na Lechu – drtivě poraženi Boleslavem I. a Otou I. → usadili se

DYNASTIE ARPÁDOVCŮ:

 Gejza I.

 • zakladatel uherského státu

Štěpán

 • Gejzův syn, dosáhl královské koruny, velký rozmach říše
 • později prohlášen za svatého
 • r. 1004 Maďaři získali arcibiskupství
 • připojil Slovensko

KYJEVSKÁ RUS

 • stát východních Slovanů, velký vliv Byzanc
 • počátky ruského státu – 9. stol. př. n. l.
 • několik mocných center: Kyjev, Novgorod

DYNASTIE RURIKOVCŮ:

kníže Oleg

 • položil základy státu
 • r. 882 dobyl Kyjev a násilně sjednotil

kníže Igor

 • literatura – Slovo o pluku Igorově

kníže Vladimír I.

 • přijal křesťanství z Byzance – r. 988 sňatek s byz. princeznou Annou
 • Kyjev opevněn – centrum obchodu, vzdělanosti, kultury

kníže Jaroslav Moudrý

 • vrchol rozkvětu kyjevského státu
 • Kyjev – politické centrum
 • Novgorod – hospodářské centrum

FRANCIE

 • západní část bývalé franské říše

DYNASTIE KARLOVCŮ:

 • do r. 987

DYNASTIE KAPETOVCŮ:

 • 987 – 1328
 • r. 987 králem Hugo Kapet
 • clunyjské hnutí = vymanění církve ze závislosti na světské moci
 • právo komuny = občan města je svobodný a nezávislý na jakékoli feudální moci

ANGLIE

 • v průběhu 6. stol. vznik 7 anglosaských království, později 3 království
 • sjednocení před nájezdy dánských Normanů, Vikingů – poraženi Alfredem Velikým
 • invaze francouzských Normanů  r. 1066 bitva u Hastingsu poražen poslední anglosaský vládce – anglickým králem se stává normanský vévoda Vilém Dobyvatel
 • Vilém Dobyvatel začal budovat lenní systém
 •  Kniha posledního soudu – Domes Day Book

NĚMECKO = SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ

 • východní část bývalé franské říše, později Německo

DYNASTIE KARLOVCŮ:

 • do r. 911
 • neúspěšný pokus o znovusjednocení franské říše – Karel III. Tlustý
 • rozdrobenost – nejvlivnější Bavorsko, Sasko, Švábsko, Franky

SASKÁ DYNASTIE:

 • Jindřich I. Ptáčník – zakladatel říše
 • Ota I. Veliký – r. 962 římským císařem
  •  r. 955 poraženi Maďaři v bitvě na Lechu u Augsburgu
 • Ota II. – mír s Byzancí – sňatkem s byz. princeznou (sestrou Anny)
 • Ota III. – vyhlásil Polsku arcibiskupství
  • otonská renesance

SÁLSKÁ DYNASTIE:

 • r. 1075 boj o investituru ( mezi Jindřichem IV. a papežem Řehořem VII.) = boj o prvenství mezi světskou a církevní mocí
 • r. 1122 konkordát wormský (smlouva církve a státu)

DYNASTIE HOHENŠTAUFŮ:

 • Fridrich I. Barbarossa  – r. 1155 korunován na císaře
 • poslední pokus o obnovení římské říše

DYNASTIE HABSBURKŮ:

 • r. 1254 Rudolf


ROMÁNSKÁ KULTURA

architektura:

 • kulatý oblouk
 • valená, křížová klenba
 • silné zdi
 • portál
 • kopule
 • rotunda, bazilika, katedrála (např. Notre Dame, Fulda, rotunda sv. Jiří na Řípu, sv. Kateřiny ve Znojmě)
 • mosty (např. v Avignonu)
 • nositel kultury je církev – kláštery (např. Břevnovský, Strahovský)

literatura:

 • Kosmova Kronika česká
 • Sv. Václave!
 • Kristiánova legenda

malířství:

 • Kodex Vyšehradský

 Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.