Rusko – Bolševismus


Ruský bolševismus není tak snadná kapitola ze světových dějin. Byla doprovázena třemi revolucemi, které ji výrazně ovlivnily.

v Rusku byly 3 revoluce:

r. 1905 buržoazní revoluce

 • snaha svrhnout cara, reakce na rusko–japonskou válku – nedostatek potravin, špatné zásobování – výsledek je vytvoření ruské DUMY = ruský parlament

r. 1917 únorová revoluce

 • buržoazně demokratická revoluce
 • orientace na juliánský kalendář (rozdíl 13 dní) – únorová revoluce byla v březnu
 • Mikuláš II. pod tlakem demonstrací abdikoval – abdikace Romanovců – padl konečně carismus (poslední absolutistický režim v Evropě)
 • 24. února 1917 vznikly Sověty – ty zastupovaly dělníky a rolníky a vojáky (nejsou to bolševici)
 • 27. února vznikla prozatímní vláda (v čele kníže Lvov)– zastupovala liberální buržoazii (ty, co se jim to r. 1905 nepovedlo)
 • vzniká tzv. dvojvládí – oficiálně vládla PV a neoficiálně Sověty
 • začínají demokratické reformy
 • duben 1917 – do Petrohradu se vrací Lenin a vyslovil program bolševiků – tzv. „dubnové teze“ – 1. veškerá moc patří Sovětům 2. okamžitě ukončit válku a podepsat mír
 • v červnu demonstrace bolševiků proti PV a válce – bolševici musí přejít do ilegality
 • srpen 1917 generál Kornilov se pokusil o armádní puč (strhnutí vlády) – chtěl nastolit vojenskou diktaturu – neúspěšně (armáda se cestou na Petrohrad rozložila)
 • září/říjen 1917 – bolševici (Lenin) hovoří o převratu
 • Evropa čeká na impuls – někdo musí s revolucí začít a pak se přidají i ostatní
 • Rusové to nedělají kvůli sobě, ale kvůli Evropě = „světová socialistická revoluce“

říjnová revoluce

 • 23. – 24. října 1917 (u nás 7. listopadu) vláda obsadila klíčová místa v Petrohradě
 • 24. – 25. října bolševici obklíčili Zimní palác, kde působila vláda = Velká říjnová socialistická revoluce
 • Petrohrad obsazen rudou armádou
 • 26. října dobyt Zimní palác

byly schváleny dokumenty:

 • Dekret o míru – chtějí uzavřít mír a ukončit válku
 • Dekret o půdě – prohlásili veškerou půdu za znárodněnou („Půda patří těm, kdo na ní pracují.“) – dali ji rolníkům
 • Deklarace práv národů Ruska na sebeurčení
 • Dekret o utvoření sovětské moci – vytvořena RLD (rada lidových komisařů) – v čele Lenin – rada (= v ruštině sovět)
 • aby bolševici svou moc upevnili, potřebovalo uzavřít mír s Německem a R–U
 • 3. března 1918 separátní mír s Německem a R–U – jednání vedl Lev Trockij v Brestu Litevském
 • Dohoda se ale domnívala, že bolševický režim je neudržitelný a začíná podporovat občanskou válku – 1918–1920 konflikt mezi rudými (bolševici) a bílými (liberální buržoazie)
 • Dohoda bude intervenovat ve prospěch bílých (intervence = ozbrojený zásah do práv – suverenity jiného státu)
 • do intervence se zapojilo i Polsko a ČS legie
 • armáda bílých byla r. 1919 poražena
 • r. 1921–1925 NEP (nová ekonomická politika) – cílem je obnova předválečného Ruska, do jisté míry dovoleno soukromé vlastnictví, zavedena naturální daň
 • později vzniká tzv. řízené hospodářství – výsledkem je GOELRO = elektrifikace Ruska; GOSPLAN = plán státního rozpočtu, tzv. pětiletky
 • r. 1922 uzavřelo v Rapallu Rusko s Německem smlouvu o spolupráci – otevřeli si vzájemně trhy, zrušili si dluhy apod.
 • r. 1922 vzniká SSSR (Svaz sovětských socialistických republik) – 15 států
 • uvnitř bolševické strany vznikla funkce generálního tajemníka – nikdo to nechtěl vzít, ale Stalin (Josif Vissarionovič Stalin – vl. jm. Džugašvili) pochopil, co tato funkce nabízí a vzal ji
 • Lenin dopracoval teorie Marxe a Engelse – vznikl tzv. marxismus–leninismus
 • r. 1924 zemřel Lenin – před smrtí napsal tzv. „dopis sjezdu“ – byl tajný a měl se zveřejnit až na sjezdu, ale nedošlo k tomu, protože Stalinovi lidé ho předložili Stalinovi – stálo v něm, že Stalin je nebezpečný svou povahou a nedoporučuje ho zvolit předsedou strany
 • r. 1924 Rusko dosáhlo předválečného stavu
 • Stalin se dostal do čela komunistické strany i celého státu – prosadil tezi budování socialismu v jedné zemi na dvou liniích:
 1. industrializace = základ státu těžký průmysl
 2. kolektivizace = scelování půdy, združstevnit vesnici , vznik kolchozů (u nás JZD) a sovchozů (státní statky) – tím velmi trpělo obyvatelstvo, nejvíce se to dotklo velkých sedláků = kulaků (hledání nepřítele – budou to kulaci)
 • bolševici hledali nepřátele i ve vlastních řadách (např. Trockij)
 • vyvražďování kulackých rodin, hladomory, kanibalismus (zahynulo asi 30 mil. lidí)
 • r. 1934 – vstup SSSR do Společnosti národů (OSN)
 • r. 1935 – spojenecká smlouva Ruska s Francií a ČSR
 • v letech 1936–1937 – tzv. Moskevské procesy – Stalin vydal dekret, který umožňoval popravu bez řádného soudu
 • zřízeny gulagy – tábory, kam byli posíláni lidé jako levná pracovní síla
 • r. 1936 prosincová ústava – občanská práva jsou zaručená ústavou pouze na papíře
 • za „fasádou sovětské demokracie“ se skrýval „tuhý totalitní režim“
 • během 30. let proběhla změna vlády – už nevládne strana, ale jen jedna osoba – Stalin (diktatura)
 • 23. srpna 1939 pakt Ribbentrop-Motolov – Rusko + Německo se dohodli o rozdělení Polska a východní Evropy
 • stalinismus = forma totalitní vlády vybudované autoritou jednoho muže, potlačení kolektivního vedení (= diktatura v SSSR)


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.