Vrcholný feudalismus v Evropě


Vrcholný středověk byl obdobím velkých změn, rozkvětu civilizace. Pokud se o něm chcete dozvědět víc, nastudujte si náš článek, který stručně shrnuje a popisuje tuto dobu v Evropě.

 • období 12. /13. – 14. století

MĚSTA  A  KOLONIZACE:

 • 13. stol. – vrchol stabilizace lenního systému
 • kolonizace → vznik měst → vznik vrstvy měšťanstva
 • město – střediskem obchodu, řemesel → peníze
 • lokátor – buduje město, stává se rychtářem (zástupce šlechty ve městě)
 • městská rada – 12 konšelů, v čele purkmistr
 • městská práva – městská samospráva, právo hradeb, mílové, vaření piva, hrdelní, tržní .. .
 • patriciát = bohatí měšťané, kupci, řemeslníci
 • cechy – v čele cechmistři, dohlíží na cenu, kvalitu, konkurenci
 • vznikají tzv. stavovské monarchie – král se dělí o moc se stavy (šlechta, církev, měšťané)

 

2 typy kolonizace: 

 1. vnitřní (domácí) – 12. stol., příchod zemědělců z nížin do hor
 2. vnější – 13. stol., příchod obyvatel cizího původu

vznik měst:

 1. v podhradí, na obchodních křižovatkách, řemeslnické osady apod.
 2. tzv. „na zeleném drnu“ – dosud neosídlené místo

2 druhy měst:      

 1. královská – zakládána panovníkem (Praha, Plzeň, Brno,…); patříkráli (města horní, báňská); patří královně vdově (města věnná);  obyvatelé jsou svobodní – podléhají jen králi
 2. poddanská – zakládána církevní šlechtou – při klášterech nebo světskou šlechtou – na panské půdě (Pardubice, Telč); obyvatelé nesvobodní – poddaní  své vrchnosti

FRANCIE

 • do r. 1328 dynastie Kapetovců
 • francouzské dějiny jsou úzce spjaty s anglickými (angl. králové z rodu Plantagenetů pochází z Francie) → spory o území
 • Filip II. Augustus – uzavíral úzké koalice s měšťany
 • Filip IV. Sličný – začal svolávat generální stavy (šlechta, církev, měšťanstvo); přesunul papeže z Říma do Avignonu – „Avignonské zajetí“ (1309 – 1378); zlikvidoval řád templářů
 • 1328 – 1498 rod z Valois
 • Anglie a Francie uzavírají svatby → spory o dědictví → stoletá válka (1337 – 1453) – válku po 3 etapách vyhrála Francie
 • Karel VII. – válka s Angličany ukončena (Johanka z Arku – Panna Orleánská – r. 1430 Angličany zajata a r. 1431 v Rouenu upálena jako čarodějnice)
 • Ludvík XI. – posílení pozic Francie – politické sjednocení, hospodářský rozkvět

ANGLIE

dynastie Plantagenetů:

 • 1154 – 1399
 • Jindřich II. – činil si nárok na francouzské území
 • Richard Lví srdce – syn Jindřicha II. (za jeho vlády údajný Robin Hood); vydal se na 3. křížovou výpravu – vládl za něj bratr Jan II. Bezzemek
 • r. 1215 anglická šlechta si vynutila Velkou listinu svobod (Magna charta libertatum) → oslabení královské moci
 • r. 1265 vznik angl. parlamentu
 • r. 1346 bitva u Kresčaku (v rámci stoleté války) – vyhrála Anglie, zahynul při ní i Jan Lucemburský na straně Francie

dynastie Lancasterů (znak červené růže) & Yorků (znak bílé růže):

 • nejstarší angl. šlechta, v bojích se navzájem vyvraždili – tzv. „válka dvou růží“ (1455 – 1485)

ITÁLIE

 • nejednotná, rozdrobená země, samostatný vývoj
 • nejbohatší města jsou Benátky a Janov (přístavy), dále Miláno a Florencie
 • stále jen městské státy, sjednocená Itálie vzniká až v r. 1861
 • vznik renesanční kultury
 • ve 14. století se začíná rodit kapitalismus – manufaktury
 • r. 1378 povstání cionpi – česači vlny ve Florencii – povstání kvůli zvednutí platu

SVATÁ  ŘÍŠE  ŘÍMSKÁ (NĚMECKO)

dynastie Štaufů:

 • politická roztříštěnost, nejednota
 • r. 1257 změna ve způsobu volby krále (dosud volila krále něm. šlechta) – nyní krále volí 7 nejmocnějších knížat – kurfiřtů (3 duchovní, 4 světští)
 • Rudolf Habsburský – (1273 – 1291)

dynastie Lucemburků:

 • od r. 1308
 • Karel IV. (1346 – 1378) – vydal r. 1356 Zlatou bulu – základní říšský zákon (platil až do konce říše roku 1806), v čele říše později synové Václav a Zikmund (do r. 1437)

dynastie Habsburků:

 •  od. r. 1438
 • r. 1474 poprvé užit v názvu říše dovětek „národa německého“
 • rozkvět hanzovních měst (Hamburk, Lübeck, Brémy)

RUSKO

 • r. 1200 sjednocení Mongolů pod Čingischánem
 • r. 1223 bitva na řece Kalce – Rusové drtivě poraženi → příchod Mongolů do V Evropy
 • r. 1240 dobyt Kyjev → definitivní konec Kyjevské Rusi, rozpad na malá knížectví
 • území je závislé na Zlaté Hordě (stát Mongolů vzniklý r. 1241 na území kyjevského státu) – tatarská nadvláda
 • spojením ruských knížectví se podařilo r. 1480 svrhnout mongolsko-tatarskou nadvládu

POLSKO

 • v 11. a 12. stol. politický rozklad a rozdrobenost
 • r. 1241 tatarsko – mongolský vpád→  bitva u Lehnice (Poláci poraženi)
 • 13./14. stol. Václav II. se stal r. 1300 českým králem – vzal si polskou šlechtičnu Elišku Rejčku – chtěl titul polského krále

 dynastie Piastovců:

 • sjednocení Polska
 • r. 1320 Ladislav Lokýtek  – postoupil Janu Lucemburskému Slezsko a ten se zřekl titulu polského krále
 • Kazimír II. Veliký – syn L. Lokýtka, současník Karla IV.; založil r.  1364 univerzitu v Krakově

dynastie Jagellonců:

 • r. 1410 bitva u Grunwaldu (vítězství nad řádem něm. rytířů)
 • turecké nebezpečí z jihu → spojení Polska s Uhrami

ŠPANĚLSKO

 • třetí nesjednocená evropská země
 • r. 1031 rozpad jednotného arabského státu na menší emiráty
 • r. 1212 porážka Maurů na Pyrenejském poloostrově (hrdina Cid)
 • r. 1469 spojení Kastilie a Aragonie = vznik Španělska (díky sňatku Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského)
 • vznik personální unie – společná vláda
 • r. 1479 jednotná národní monarchie
 • boje s Maury ve jménu křesťanství
 • inkvizice – pronásledování (Arabů a Židů)
 • vedle Španělska zůstalo samostatné Portugalsko

BYZANTSKÁ  ŘÍŠE

 • 4. křížová výprava – r. 1204 dobyt Cařihrad → na 60 let Latinské císařství
 • r. 1453 – dobytí Cařihradu Turky → zánik Byzantské říše
 • nadvláda Turků (Osmanská říše – v čele sultán) – Cařihrad přejmenován na Istanbul

KŘÍŽOVÉ  VÝPRAVY

 • křížové výpravy = tažení za osvobozením Svaté země (Božího hrobu v Palestině) od muslimů
 • křižáci; kříž = symbol Kristova utrpení
 • první úspěšné zápasy s islámem na Pyrenejském poloostrově
 • r. 1492 (dobyta Granada) reconquista = zpětné dobývání území
 • šlechti Rodrigo Díaz (přezdívaný Cid = Pán) španělský národní hrdina
 • r. 1095 papežem schválena 1. křížová výprava → dobyt Jeruzalém, zřízeno Jeruzalémské království
 • celkem 8 křížových výprav (+ 9. dětská křížová výprava r. 1212 – Svatou zemi osvobodí jen děti bez hříchů)
 • r. 1270 poslední výprava – tzv. 8. křížová výprava (ale poslední křižácká pevnost Akkon dobyta až  r. 1291)
 • důsledky: vzrůst moci a bohatství církve, nové plodiny, kulturní obohacení, rozvoj měst
 • vznikly rytířské řády: johanité, templáři, řád německých rytířů

GOTICKÁ KULTURA

 • vznik v pol. 12. stol. ve stř. Francii → šiří se do ostatní Evropy; vrchol ve 14. stol.
 • název zaveden renesančními humanisty, mylně spojován s Góty (jejich umění považováno za barbarské)
 • znaky: lomený oblouk, žebrová křížová klenba, opěrný systém, vysoké stavby
 • staví se: hrady (Karlštejn, Zvíkov, Bezděz), katedrály (sv. Víta, v Remeši, Kolínský Dóm)
  • kamenný most v Písku

 Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.