Starověké Řecko


V novém článku vám přinášíme informace o Starověkém Řecku, jeho kultuře, nejznámějších městech, osobnostech a pojmech, které přetrvaly dodnes.

 •  zabírá část balkánského poloostrova + ostrovy v Egejském moři (Kréta, Kypr, Kyklady) a úzký pás Malé Asie
 • nejdříve osídleny Kykladské ostrovy, osídlení asi 3200 př. n. l., název podle rozložení do kruhu (možná to byla bájná Atlantida)

KYKLADSKÉ  OSTROVY

 • osídlení na přelomu 4. a 3. tis. př. n. l.
 • kyklop = kruh
 • nejvýznamnější ostrov Théra
 • nalezly se tu mramorové sošky žen – kult plodnosti
 • civilizace zničena výbuchem sopky

KRÉTA

 • vliv staroorientálních států, zvl. Egypta
 • bájný král Mínos (syn Dia) → mínojská kultura

Předpalácové období (2. pol. 3. tis. př. n. l.)

Období prvních paláců (2 000 – 1 700 př. n. l.)

 • palácové hospodářství
 • město Knóssos – palác Labyrinthos

Období druhých paláců (1 700 – 1 400 př. n. l.)

 • lineární písmo A (nerozluštěno)
 • vše zničeno živelnými pohromami (zemětřesení, výbuch sopky – na ostrově Théra)
 • rozvaliny objevil angl. archeolog A. Evans

MYKÉNY  (1 600 – 1 200 př. n. l.)

 • nejprve neindoevropské obyvatelstvo, pak příchod Iónů, Achájů
 • lineární písmo B (rozluštěné )
 • hradby a paláce: kyklópské hradby – Lví brána, Áreova pokladnice (hrobka), šachtové hroby – zlatá maska Agamemnónova
 • objevil je archeolog Heinrich Schliemann
 • ze severu Dórové – zánik mykénské kultury
 • koncem mykénské kultury se uskutečnila pravděpodobně trójská válka

Období temné – Homérské  (1100 – 800 př. n. l.)

 • příchod Helénů (řecké kmeny): Iónové – část východního Řecka, Atika, ostrovy v Egejském moři (Efesos, Milétos); Achajové: Peloponés, Lesbos, Mykény; Dórové: postupně celý Peloponés (Sparta), Rhodos, Kréta
 • období kulturního úpadku
 •  vznik rodové šlechty
 • u moci jsou basileové (králů)
 • nevíce je svobodných rolníků
 • patriarchální řád otroctví
 • obživa: zemědělství, řemeslnictví, mořeplavba
 • stálý nedostatek orné půdy→ malá řecká kolonizace – kolem r. 1000 př. n. l. (ostrovy v Egejském moři – Efesos, Milétos) – prameny nejsou, vycházíme z Iliady a Odyssey
 • Homérovy eposy Ilias a Odyssea

Období archaické  (800 – 500 př. n. l.)

 • vznik městských států – tzv. polis
 • vláda rodové aristokracie
 • práce otroků – přechod ke klasickému otrokářství
 • písmo – tzv. řecká alfabeta
 • různá státní zřízení:
    • – oligarchie (vláda aristokracie)
    •  demokracie (vláda lidu)
 • velká řecká kolonizace – 8. – 6. stol. př. n. l.
 • rozvoj mořeplavby
 • příčiny VŘK:
   1.  růst počtu obyvatel
   2.  snaha opatřit si nezbytné suroviny (kovy, dřevo)
 • Oikistés – vůdce kolonizujícího obyvatelstva
 • APOIKÉ – nově založené osady – nebyly politicky závislé na státech, jež je založily
 • dovoz levného obilí, odbytiště zboží
 • dovoz otroků
 • zakládání kolonií – např. J Itálie, Sicílie
 • podpora dálkového obchodu, kontakty s Předním východem, rozvoj peněžního hospodářství, zdokonalení řeckých lodí (vliv Foiničanů)
 • období  tzv. rané řecké tyranidy – přechodné období mezi oligarchií a demokracií (tyrani = samovládci, ne krutovládci!)
 • timokracie – vláda bohatých bez ohledu na urozenost

SPARTA

 • vláda oligarchie (2 králové, 5 nej. úředníků, rada starších, občanský sněm)
 • nachází se v Lakónii – nejjižnější cíp Peloponésu
 • v 10. stol. př. n. l. příchod Dórů
 • dórští Sparťané – plnoprávní občané
 • původní obyvatelstvo podmaněno – neplnoprávné
 • periokové – svobodní, bez práv – zemědělci, řemeslníci, obchodníci
 • heilóti – nesvobodní, bez práv – otroci
 • ženy lepší postavení než v Athénách
 • v 2. pol. 6. stol. př. n. l. vznik peloponéského spolku – nadvláda Sparty – nejmocnější vojsko ve starém Řecku

ATHÉNY

 • vláda demokracie
 • poloostrov Attika
 • zakladatel Théseus (podle báje)
 • původně vláda rodové aristokracie, později přechod od timokracie k demokracii
 • Drákon621 př. n. l. zapsal první zákony – tvrdé, nic neřešitelné zákony
 • Solón – 594 př. n. l. – reformy (zrušeno a zakázáno dlužní otroctví, obyvatelstvo do 4 tříd podle majetku,), položil základy demokracie
 • od r. 546 př. n. l. vládl tyran Peisistratos
 • rozkvět Athén – výstavba Akropolis, rozvoj umění
 • od r. 510 př. n. l.  nastolena timokracie Kleisthenés – Kleisthenovy reformy státu (deset místních oblastí = fýly, základní administrativní jednotka =  démos, rada pětiset, deset stratégů)
 • zaveden tzv. ostrakismus = střepinový soud (na ochranu demokracie)
 • rozšířena pravomoc lidového shromáždění
 • –       klasická otrokářská demokracie (dovršeno za Perikla)

Období klasické  (500 – 338 př. n. l.)

 • klasické = dokonalé, hodné obdivu
 • řecké kolonie v Malé Asii ovládli Peršané → Řekové se vzbouřili – 499 př. n. l. povstání v Milétu – 494 př. n. l. zničen Milétos

Řecko – perské války ( 492 – 449 př. n. l.)

 • Peršané napadli Řecko r. 492 př. n. l.  – neúspěšně
 • 490 př. n. l. – 1. řecko – perská válkabitva u Marathónu (porážka Peršanů)
 • 480 př. n. l. – 2. řecko – perská válkabitva u Thermopyl a mysu Artemision (porážka Řeků – zrádce)
 • 480 př. n. l. bitva u Salamíny (porážka Peršanů)
 • 479 př. n. l. bitva u Platají a u mysu Mykalé (definitivní porážka Peršanů)
 • 478 př. n. l. – Délský (Athénský) námořní spolek (ostrov Délos) – cílem bylo vytlačit Peršany z oblasti Egejského moře
 • 449 př. n. l. Kalliův mír = konec řecko – perských válek
 • Perikles – 443 – 429 př. n. l. – první stratég, demokratizace Athén, zavedl sociální podpory (pro vdovy a sirotky)
 • Sparta se obává vzrůstu moci Athén

Peloponéská válka (431 – 404 př. n. l.)

 • 429 př. n. l. – Perikles umírá na mor
 • 405 př. n. l. – definitivní poražení Athén, námořní bitva u Aigospotamoi
 • 404 př. n. l. – Athény kapitulovaly – vlády 30 tyranů, rozpuštěn námořní spolek
 • Athénám pomáhají Théby
 • úpadek řeckých městských států – vzestup sousední Makedonie
 • 338 př. n. l. –  bitva u Chaironeie Filip II. Makedonský získal nadvládu v Řecku
 • literatura: Heródotos z Halikarnasu – „otec historie“ – spis Dějiny (řecko – perské ; Thúkýdidés – dějiny peloponéské války; dále Aischilos, Sofokles, Euripides, Aristofanés
 • lékařství: Hippokratés – přísaha, temperament

OBDOBÍ HELÉNISTICKÉ  (338 – 146 př. n. l.)

 • Řekové poraženi a násilně sjednoceni Filipem II. Makedonským
 • 337 př. n. l. – vznik korintského spolku (sjednocení řeckých států mimo Sparty)
 • 336 – 323 př. n. l. vláda Alexandra Velikého (Filipův syn) – vychován Aristotelem
  • touha po světovládě, války např. s Peršany – bitva u Issu
  • ovládnul Egypt, Mezopotámii, Babylónii, část Indie atd.
  • zakládal města – Alexandris – helénizace
  • 323 př. n. l. umírá na hořečnaté onemocnění
 • po Alexandrově smrti se říše rozpadá – 3 velké říše:
  • Ptolemaiovská – Egypt, Kréta, Kypr a syropalestinská oblast
  • Seleukovská – Sýrie, Mezopotámie, Přední Asie
  • Antigonovská – Makedonie, Řecko
 • 146 př. n. l. – Římané vyvrátili Korint → konec starověkého Řecka

7  DIVŮ SVĚTA

 1. Maják na ostrově Faru
 2. Pyramidy v Gíze
 3. Visuté zahrady Semiramidiny
 4. Diova socha
 5. Artemidin chrám
 6. Mausoleum v Halikarnassu
 7. Kolos Rhótský


Publikování nebo další šíření obsahu serveru Dějepisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.